Wróć do listy

Ochrona taryfowa odbiorców paliwa gazowego

Sprawdź, jakie przepisy się zmieniły.

 

26 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (dalej: Ustawa). 
28 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzorów oświadczeń o przeznaczeniu paliwa gazowego (dalej: Rozporządzenie).

Czego dotyczą przepisy

Ustawa reguluje ochronę taryfową, czyli możliwość skorzystania z niższych cen paliwa gazowego.
Rozporządzenie zawiera wzory oświadczeń, które może złożyć podmiot uprawniony do ochrony taryfowej.

Kogo obejmuje ochrona taryfowa

Ustawa poszerza katalog odbiorców uprawnionych do skorzystania z ochrony taryfowej [1].

 • Gospodarstwa domowe są automatycznie objęte ochroną taryfową, bez potrzeby składania oświadczeń,
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe są automatycznie objęte ochroną taryfową, jednak mają obowiązek złożenia oświadczenia. Obowiązek ten powinni wypełnić zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Dotyczy on również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w których całość kupowanego paliwa gazowego będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. 
 • Pozostałe podmioty mają obowiązek złożenia oświadczenia, jeśli chcą skorzystać z ochrony taryfowej. 

Kiedy złożyć oświadczenie

Terminy składania oświadczeń:  

 • dla umowy obowiązującej - do 45 dni od wejścia w życie Ustawy, tj. do 15 marca 2022 roku
 • dla nowej umowy - przed zawarciem umowy z Energą Obrotem.

Jakie są rodzaje oświadczeń 

Oświadczenie nr 1 przeznaczone jest dla:

 •  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
 • innych podmiotów uprawnionych lub zobowiązanych do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych poniżej lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych poniżej. 

 Oświadczenie nr 2 przeznaczone jest dla:

 • podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
 • noclegowni i ogrzewalni, 
 • jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmiotów systemu oświaty, 
 • podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, a także dziennych opiekunów, 
 • kościołów i innych związków wyznaniowych, 
 • podmiotów prowadzących działalność kulturalną, 
 • podmiotów prowadzących działalność archiwalną, 
 • ochotniczych straży pożarnych, 
 • placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinnych domów pomocy oraz mieszkań chronionych,
 • centrów integracji społecznej,
 • klubów integracji społecznej,
 • warsztatów terapii zajęciowej, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • spółdzielni socjalnych.

Gdzie znaleźć wzór oświadczenia i jak je sporządzić

Oświadczenie nr 1 należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia [2]. Znajdziesz je tutaj.
Oświadczenie nr 2 należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia [3]. Znajdziesz je tutaj.

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu:

 • własnoręcznie lub podpisem posiadającym kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego [4].

 

[1] W Art. 1 pkt. 1) Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z 26 stycznia 2022 roku. 
[2] Załącznik nr 1 do Rozporządzenia – Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62ba ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
[3] Załącznik nr 2 do Rozporządzenia - Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne 
[4] Wystawiony przez dostawcę usług zaufania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

 

Może Cię również
zainteresować

21.04.2022

Prace serwisowe 22-25 kwietnia

Uwaga! Czasowo wyłączamy platformę ENERGA24, doładowania liczników przedpłatowych i usługę Rozliczenia Rzeczywiste.

31.03.2022

Zmiana Taryfy ENERGA-OBRÓT S.A. dla energii elektrycznej na 2022 rok

Od 1 kwietnia 2022 roku zmienia się Taryfa ENERGA-OBRÓT S.A. dla energii elektrycznej.

23.03.2022

Prace serwisowe 25-27 marca

Uwaga! Czasowo wyłączamy platformę ENERGA24, doładowania liczników przedpłatowych i usługę Rozliczenia Rzeczywiste.

21.03.2022

Zmiana cennika paliwa gazowego dla przedsiębiorstw

Od 21 marca 2022 zmienia się cennik paliwa gazowego dla przedsiębiorstw.

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.