Korzystanie z technologii fotowoltaicznej staje się coraz bardziej popularne. Warto jednak wiedzieć, że każdy etap montażu instalacji wiąże się z pewnymi formalnościami. Wybierając dostawcę instalacji fotowoltaicznej, warto kierować się jego doświadczeniem, a także szukać kompleksowego zakresu oferowanych usług. Dzięki temu cały proces przebiegnie szybko i sprawnie. 

Czy instalacja fotowoltaiki wymaga pozwolenia

Osoby, które zamierzają zainstalować fotowoltaikę o mocy większej niż 6,5 kW zostały objęte dwiema nowymi regulacjami. Pierwsza mówi o konieczności uzyskania pozytywnej opinii od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Druga dotyczy ochrony przeciwpożarowej i nakłada na właściciela obowiązek zgłoszenia nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz tego osoby zainteresowane instalacją fotowoltaiki muszą pamiętać także o: 

 • uzyskaniu pozwolenia na budowę w przypadku montażu instalacji o mocy większej niż 50 kW,
 • uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli instalacja fotowoltaiczna ma zostać zamontowana na obiekcie posiadającym status zabytku,
 • przyłączeniu instalacji do sieci energetycznej,
 • rozważeniu ewentualnego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej,
 • rozważeniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wypełnienie tych trzech procedur (przyłączenie do sieci, ubezpieczenie instalacji i przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania) może należeć do dostawcy. Dzięki temu nie będziesz martwić się formalnościami.

Przyłączenie fotowoltaiki do sieci – krok po kroku

Choć proces podłączenia instalacji do sieci energetycznej nie jest skomplikowany, a jego koszt ponosi wybrany operator systemu dystrybucyjnego (OSD), warto pamiętać o kolejności przeprowadzania działań oraz kilku związanych z nimi wymogami i terminami. Procedura przyłączenia fotowoltaiki do sieci wymaga:
1. Zebrania dokumentacji, która dotyczy instalacji fotowoltaicznej:

 • schemat instalacji obiektu,
 • dane techniczne instalacji,
 • certyfikat instalacji lub deklaracja zgodności potwierdzająca wymogi jakości wymienione w aktualnie obowiązujących przepisach (Network Code on Requirements for Generators, Wymogi Ogólnego Stosowania)
 • gdy prowadzisz działalność gospodarczą – wydruk z KRS lub CEIDG,
 • gdy wniosek o przyłączenie do sieci zgłasza inna osoba niż właściciel instalacji – pełnomocnictwo.

2. Wypełnienia wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci [1]. Wniosek wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać do właściwego OSD, czyli podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję energii w sieci. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje, które dotyczą przyłączanej instalacji fotowoltaicznej, a przede wszystkim:

 • dane personalne właściciela instalacji,
 • dane techniczne instalacji oraz jej typ i określenie źródła energii,
 • maksymalną moc przyłączanej instalacji,
 • typy i ilość składających się na instalację urządzeń,
 • dane personalne instalatora wraz z jego uprawnieniami i podpisem.

3. Wymiany licznika na dwukierunkowy – po pozytywnej weryfikacji wniosku, OSD ma 30 dni na przyłączenie instalacji do sieci energetycznej i bezpłatną wymianę urządzenia pomiarowego. Nowy licznik będzie odtąd odpowiedzialny za mierzenie ilości prądu pobieranego i oddawanego do sieci energetycznej. 

4. Zawarcia umowy kompleksowej, jeśli dotąd nie obowiązywała.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – czy warto je wykupić

Część użytkowników paneli fotowoltaicznych decyduje się na ubezpieczenie swojej instalacji od nieszczęśliwych wypadków, związanych m.in. ze zjawiskami atmosferycznymi, ale także kradzieżą, dewastacją czy pożarem. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno całości instalacji, jak i poszczególnych jej części. W naszej ofercie możesz otrzymać w wybranym wariancie rok ubezpieczenia gratis lub wydłużenie gwarancji o kolejne kilka lat. Więcej o naszej ofercie przeczytasz w zakładce „Oferta”.


[1] Wnioski o zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci można znaleźć na stronach dystrybutorów: Enea Operator sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A.