Wróć do listy

Ochrona taryfowa odbiorców paliwa gazowego

Sprawdź, jakie przepisy się zmieniły.

 

26 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (dalej: Ustawa). 
28 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzorów oświadczeń o przeznaczeniu paliwa gazowego (dalej: Rozporządzenie).

Czego dotyczą przepisy

Ustawa reguluje ochronę taryfową, czyli możliwość skorzystania z niższych cen paliwa gazowego.
Rozporządzenie zawiera wzory oświadczeń, które może złożyć podmiot uprawniony do ochrony taryfowej.

Kogo obejmuje ochrona taryfowa

Ustawa poszerza katalog odbiorców uprawnionych do skorzystania z ochrony taryfowej [1].

 • Gospodarstwa domowe są automatycznie objęte ochroną taryfową, bez potrzeby składania oświadczeń,
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe są automatycznie objęte ochroną taryfową, jednak mają obowiązek złożenia oświadczenia. Obowiązek ten powinni wypełnić zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Dotyczy on również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w których całość kupowanego paliwa gazowego będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. 
 • Pozostałe podmioty mają obowiązek złożenia oświadczenia, jeśli chcą skorzystać z ochrony taryfowej. 

Kiedy złożyć oświadczenie

Terminy składania oświadczeń:  

 • dla umowy obowiązującej - do 45 dni od wejścia w życie Ustawy, tj. do 15 marca 2022 roku
 • dla nowej umowy - przed zawarciem umowy z Energą Obrotem.

Jakie są rodzaje oświadczeń 

Oświadczenie nr 1 przeznaczone jest dla:

 •  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
 • innych podmiotów uprawnionych lub zobowiązanych do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych poniżej lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych poniżej. 

 Oświadczenie nr 2 przeznaczone jest dla:

 • podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
 • noclegowni i ogrzewalni, 
 • jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmiotów systemu oświaty, 
 • podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, a także dziennych opiekunów, 
 • kościołów i innych związków wyznaniowych, 
 • podmiotów prowadzących działalność kulturalną, 
 • podmiotów prowadzących działalność archiwalną, 
 • ochotniczych straży pożarnych, 
 • placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinnych domów pomocy oraz mieszkań chronionych,
 • centrów integracji społecznej,
 • klubów integracji społecznej,
 • warsztatów terapii zajęciowej, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • spółdzielni socjalnych.

Gdzie znaleźć wzór oświadczenia i jak je sporządzić

Oświadczenie nr 1 należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia [2]. Znajdziesz je tutaj.
Oświadczenie nr 2 należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia [3]. Znajdziesz je tutaj.

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu:

 • własnoręcznie lub podpisem posiadającym kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego [4].

 

[1] W Art. 1 pkt. 1) Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z 26 stycznia 2022 roku. 
[2] Załącznik nr 1 do Rozporządzenia – Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62ba ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
[3] Załącznik nr 2 do Rozporządzenia - Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne 
[4] Wystawiony przez dostawcę usług zaufania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

 

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.