Ubezpieczenia turystyczne

Teraz Klienci Energi mogą podróżować bez żadnych obaw. Sprawdź ofertę ubezpieczeń turystycznych w atrakcyjnych cenach wraz z pakietem dodatkowych korzyści. Oblicz składkę i zamów już dziś.


logo-link4Zyskaj: 

  • Rabat aż do -10% dla klientów Energa
  • Ubezpieczenie turystyczne pozwala objąć ochroną zarówno podróż zagraniczną, jak i krajową
  • Szeroki zakres ochrony, który można dostosować do swoich potrzeb
  • Na okres ubezpieczenia Podróże można ubezpieczyć mienie pozostawione w domu lub mieszkaniu


Podróże to ubezpieczenie turystyczne, które obejmuje pokrycie kosztów leczenia i świadczeń assistance związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym podczas podróży zagranicznej. Maksymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 800 000 zł.


Dodatkowo zakres można rozszerzyć m. in. o ubezpieczenia: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub Odpowiedzialności Cywilnej.


Dla aktywnych opcje amatorskiego uprawiania sportów zimowych lub letnich, amatorskiego nurkowania czy uprawiania sportów wysokiego ryzyka.


Oblicz składkę


logo pzuJeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, PZU zorganizuje i opłaci:

  • wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu,
  • transport medyczny do domu

Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność), PZU wypłaci jej odszkodowanie.


Otrzymasz pieniądze z PZU, jeśli np.:

  • w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi (dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku, np. złamiesz nogę lub skręcisz kolano),
  • ktoś włamie się do Twojego pokoju w hotelu i ukradnie lub zniszczy Twój bagaż.

Szczegółowy zakres, limity oraz wyłączenia ochrony PZU określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer

Oblicz składkę

Energa Obrót S.A. informuje, iż:
1. jest Agentem ubezpieczeniowym, działającym pod nazwą Energa - Obrót Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835, z kapitałem zakładowym 371 352 000 PLN, wpłaconym w całości.
2. Jest Agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, które zostały wskazane na stronie www.energa.pl w zakładce Ubezpieczenia, jednakże w ramach zakresu oferowanego produktu ubezpieczeniowego: - Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 od 15.12.2018 r., Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 DOM od 27.04.2018 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 Podróże od 08.06.2018 r. działa jedynie na rzecz Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142452, numer NIP 526-26-72-654, kapitał zakładowy w wysokości 111 355 705,00 PLN opłacony w całości, posiadające zezwolenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2002 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (dalej Ubezpieczyciel);
- Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU Auto od 24.08.2018 r., Ogólne Warunki ubezpieczenia PZU Dom od 06.07.2018 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer od 06.07.2018 r. działa na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49, REGON: 010001345, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 86 352 300 zł, (dalej Ubezpieczyciel);
3. jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RA 11242259/A. Informacje o wpisie Energa Obrót S.A. do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego lub poprzez stronę internetową: https://rpu.knf.gov.pl/.
4. wynagrodzenie dla Agenta za oferowaną umowę ubezpieczenia ma charakter prowizyjny, jest przekazywane bezpośrednio od Ubezpieczyciela i jest uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej. Istnieje możliwość otrzymania przez Agenta wynagrodzenia dodatkowego, wyłącznie od Ubezpieczyciela, uzależnionego od spełnienia warunków, takich jak np. określony wolumen składek lub wynik techniczny Ubezpieczyciela. Osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w imieniu Agenta mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Agenta lub Ubezpieczyciela, w związku z czym mogą mieć możliwość otrzymania nagród finansowych lub niefinansowych. Konkursy organizowane są z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klientów oraz unikania konfliktu interesów.
5. Klient ma prawo do składania reklamacji, wniesienia skargi do Agenta lub Ubezpieczyciela. Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i na stronach internetowych:
a) Agenta www.energa.pl
b) LINK4: www.link4.pl
c) PZU SA:www.pzu.pl
6. ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między Klientem a podmiotem rynku finansowego. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na stronie internetowej pod adresem http://www.rf.gov.pl.