Formularz przyłączeniowy

Aby złożyć wniosek o uzyskanie przyłączenia do sieci elektrycznej:

1. Wypełnij poniższy formularz, wydrukuj i podpisz poniżej wymienione dokumenty (dokumenty wypełnią się automatyczne na podstawie danych wprowadzonych do formularza):

  • Oświadczenie wnioskodawcy
  • Regulamin świadczenia usługi obsługi procesu przyłączeniowego
  • Załącznik nr 1 Pełnomocnictwo

2. Dodatkowo przygotuj:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny WNIOSKODAWCY do korzystania z obiektu, nieruchomości lub lokalu, w którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do WNIOSKODAWCY (własność musi zostać potwierdzona odpisem zwykłym księgi wieczystej - data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia WNIOSKU).
  • Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.
  • Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka).

3. Na wskazany w formularzu adres e-mail otrzymasz potwierdzenie wypełnienia danych.

4. Skany wymaganych dokumentów załącz na stronie, której adres dostaniesz w e-mailu po wypełnieniu formularza.

Podgląd wzorów załączników do wniosku o określenie warunków przyłączenia: Oświadczenie wnioskodawcy, Regulamin świadczenia usługi obsługi procesu przyłączeniowego oraz Pełnomocnictwo: WZORY.

Uprzejmie informujemy , że na adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie zawarcia umowy na realizację usług.

Pola wymagane są oznaczone zielonym znaczkiem "".

1. Dane Wnioskodawcy
Wnioskodawca
Wnioskodawca jest podatnikiem VAT
2. Adres Wnioskodawcy
3. Dane kontaktowe
Pod wskazanym numerem telefonu będziemy kontaktować się z Tobą w godzinach 7:00-15:00.
Adres korespondencyjny
4. Adres obiektu przyłączanego
5. Dane obiektu
Rodzaj obiektu (obiekt w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane)
Wnioskowany rodzaj przyłącza
6. Napięcie, moc i energia
Dla budynków wielolokalowych należy dodatkowo wypełnić odpowiedni załącznik
Uwaga: Moc przyłączeniową należy podać z dokładnością do 0,5 kW
Średnie zużycie energii w gospodarstwie domowym dla napięcia jednofazowego wynosi 2000 kWh, dla napięcia trójfazowego 4000 kWh
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe i zawsze możesz je wycofać:
8. Dodatkowe informacje, wymagania, uwagi Wnioskodawcy
Powrót