Prosument

Czy wiesz, że

możesz

oszczędzać

na produkcji zielonej energii?

Sprawdź


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 5 grudnia 2016 roku, zgłoszenia dotyczące zawarcia aneksu do obowiązującej umowy kompleksowej między Energa Obrót SA a Prosumentem będą realizowane poprzez formularz kontaktowy lub osobiście w poniższych Salonach Sprzedaży Energa:

Salon Sprzedaży w Gdańsku, ul. Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk,
Salon Sprzedaży w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia,
Salon Sprzedaży w Słupsku, ul. Tuwima 6/7, 76-200 Słupsk,
Salon Sprzedaży w Koszalinie, ul. Dworcowa 17, 75-201 Koszalin,
Salon Sprzedaży w Elblągu, ul. Hetmańska 12-14, 82-300 Elbląg,
Salon Sprzedaży w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn,
Salon Sprzedaży w Toruniu, ul. Czerwona Droga 1/5, 87-100 Toruń,
Salon Sprzedaży w Płocku, ul. Piłsudskiego 39, 09-410 Płock,
Salon Sprzedaży w Kaliszu, ul. Zamkowa 8, 62-800 Kalisz.

Szczegółowe informacje odnośnie obsługi Prosumentów można uzyskać bezpośrednio w powyższych placówkach albo pod numerem infolinii 555 555 555.

Podpisany aneks obejmie energię elektryczną wyprodukowaną od daty uruchomienia mikroinstalacji.

Jednocześnie informujemy, iż na wszystkie zgłoszenia przesłane do 4 grudnia 2016 roku na adres email: prosument@energa.pl otrzymają Państwo odpowiedź mailowo.

Jak oszczędzać na produkcji zielonej energii?

Masz przydomową elektrownię? Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł stałeś się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”.

Zmniejszasz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkujesz ją samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy.

Konsument i producent zielonej energii

Jak zacząć oszczędzać?

 • Należy być właścicielem mikroinstalacji energii elektrycznej i produkować energię.
 • Należy złożyć wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej ze Sprzedawcą zobowiązanym.

Co powinienem zrobić?

Krok 1

Zgłoś się do ENERGA-OPERATOR SA, by Twoja mikroinstalacja została przyłączona do sieci.
Podłączenia możesz dokonać
na dwa sposoby.
Sprawdź szczegóły

Krok 2

Odbierz Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia mikroinstalacji.

Krok 3

Należy złożyć wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej zawartej ze Sprzedawcą zobowiązanym.

Wypełnij formularz

 

Przyłączenie mikroinstalacji

Warunkiem koniecznym rozliczenia wyprodukowanej w mikroinstalacji
energii elektrycznej jest zawarcie ze Sprzedawcą zobowiązanym aneksu
do posiadanej umowy kompleksowej (Umowa) lub nowej Umowy kompleksowej
wraz z aneksem obejmujące oba kierunki sprzedaży. Z wnioskiem o zawarcie umowy mogą się zgłosić
jedynie klienci będący właścicielami mikroinstalacji, a jednocześnie będący stroną umowy
kompleksowej z ENERGA-OBRÓT SA lub którzy zawrą nową Umowę kompleksową.

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do ENERGA-OPERATOR SA (EOP)
w celu przyłączenia instalacji do sieci. Wszelkie niezbędne dokumenty
oraz ścieżka postępowania znajdują się tutaj.

Następnie należy otrzymać od EOP Certyfikat przystosowania sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia
mikronstalacji i przedstawić go wraz ze skanem dowodu tożsamości.
Można go również załączyć do wypełnionego formularza.

Prawo

Rozliczanie prosumentów (zasady obowiązujące dla energii elektrycznej wyprodukowanej i pobranej po 1 lipca 2016 roku)

Prosumenci, posiadający aneks do umowy kompleksowej będą mieli możliwość zbilansowania, w okresie zgodnym z podpisaną umową kompleksową, energii pobranej z wyprodukowaną. Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

Okres w jakim można rozliczać energię opisuje pkt.5 Art.4 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015 (z późn.zm):
„Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.”

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.

Sprawdź czy możesz być Prosumentem

Jeśli twoja mikroinstalacja została już przyłączona do sieci i otrzymałeś certyfikat przystosowania układu, wypełnij formularz kontaktowy. Jeśli nie dysponujesz certyfikatem sprawdź szczegóły.

Czy posiadasz umowę kompleksową zawartą z ENERGA OBRÓT SA?* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Czy chcesz podpisać umowę kompleksową? Czy chcesz połączyć umowę sprzedaży oraz dystrybucyjną w jedną umowę kompleksową?
Niestety w przypadku braku umowy
kompleksowej, nie możesz zostać
Prosumentem.
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA
Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej* * Prosumentem może zostać jedynie klient, który posiada umowę kompleksową zawartą z ENERGA-OBRÓT SA

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o OZE, Prosument jest odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przykładowo definicji tej podlegają:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją ustawy o OZE, Prosument ma obowiązek rozliczenia energii elektrycznej w oparciu o zawartą umowę kompleksową. Prosument nie może posiadać rozdzielonych umów na sprzedaż energii i jej dystrybucję. Podmiot posiadający rozdzielone Umowy nie może zostać uznany za Prosumenta i podlegać rozliczeniom uwzględniającym opusty.

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o OZE, przepisy dotyczące taryf gwarantowanych zostały wykreślone i nie weszły w życie. Oznacza to, że formalnie przedmiotowy mechanizm nigdy nie został wprowadzony.

Zgodnie z ustawą o OZE od 1 lipca 2016 roku obowiązywać ma tzw. net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Okres rozliczeniowy jest zgodny z obecnie obowiązującą Umową kompleksową i jest jedno- lub dwumiesięczny w przypadku klientów przyłączonych do sieci EOP. Prosument, posiadający umowę kompleksową będzie miał możliwość zbilansowania w okresie zgodnym z podpisaną umową z energii pobranej w ramach proporcji zależnej od mocy zainstalowanej w danej instalacji:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

Obecnie nie istnieją ograniczenia ilościowe w tym względzie. Jeśli dany klient jest stroną kilku umów kompleksowych, w różnych punktach przyłączenia, ma prawo do rozliczenia wyprodukowanej energii oddzielnie w każdej z tych lokalizacji.

Zgodnie z nową definicją ustawową, w jednym miejscu przyłączenia może być przyłączona instalacja tzw. hybrydowa łącząca wiele typów odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Definicję instalacji hybrydowej określa Art. 2 pkt. 11a) Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. Zgodnie z jego treścią hybrydową instalację OZE stanowi zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego; taki zespół instalacji może być też wspomagany magazynem energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii.

Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Operator ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji i nie może go odmówić klientowi. Wszelkie informacje techniczne związane z przyłączeniem mikroinstalacji znajdą Państwo w zakładce „Przyłączenie mikroinstalacji”.

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 5 grudnia 2016 roku, zgłoszenia dotyczące zawarcia aneksu do obowiązującej umowy kompleksowej między Energa Obrót SA a Prosumentem są realizowane osobiście w poniższych Salonach Sprzedaży Energa:

Salon Sprzedaży w Gdańsku, ul. Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk,
Salon Sprzedaży w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia,
Salon Sprzedaży w Słupsku, ul. Tuwima 6/7, 76-200 Słupsk,
Salon Sprzedaży w Koszalinie, ul. Dworcowa 17, 75-201 Koszalin,
Salon Sprzedaży w Elblągu, ul. Hetmańska 12-14, 82-300 Elbląg,
Salon Sprzedaży w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn,
Salon Sprzedaży w Toruniu, ul. Czerwona Droga 1/5, 87-100 Toruń,
Salon Sprzedaży w Płocku, ul. Piłsudskiego 39, 09-410 Płock,
Salon Sprzedaży w Kaliszu, ul. Zamkowa 8, 62-800 Kalisz.

Podpisany aneks obejmie energię elektryczną wyprodukowaną od daty uruchomienia mikroinstalacji.

Tak, ale skoro taki wytwórca nie posiada umowy kompleksowej z ENERGA-OBRÓT SA to oznacza, że nie jest on prosumentem (art. 2 pkt. 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii). W takim przypadku, aby sprzedawać wytworzoną i wprowadzoną do sieci elektrycznej energię tej Spółce, wytwórca musi prowadzić działalność gospodarczą (art. 4 ust. 8 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii).

Chcesz zamówić ofertę? Kliknij tutaj i wybierz odpowiedni formularz.