Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła określa obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.
Cena ta wyniesie 693 zł/MWh (cena netto tj. bez podatku VAT i podatku akcyzowego).

Kto i jak może skorzystać z ceny maksymalnej

Czy muszę złożyć oświadczenie?
Icon

Odbiorcy uprawnieni z grupą taryfową G

Icon

Pozostali odbiorcy uprawnieni

Jaki jest termin złożenia oświadczenia?

Jak mogę złożyć oświadczenie

w elektronicznym biurze obsługi klienta

osobiście

Upust dla oszczędnych

Sprawdź jak możesz zyskać upust w rozliczeniach za energię elektryczną w 2024 roku!

  1. Komu może przysługiwać upust?

Upust przysługuje Ci, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym wskazanym w art. 2 pkt 2 lit. b) oraz c) Ustawy[1], czyli:
- przedsiębiorcą będącym mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r,[2] w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
- innym niż podmiot określony w art. 2 pkt 2 lit. a Ustawy[1], będący małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1), producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności. 

2. Kiedy naliczymy upust?

Zastosujemy upust w rozliczeniach z Tobą w 2024 roku, jeśli Twój poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w punkcie poboru energii będzie wyniósł nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez Ciebie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposoby na oszczędzanie

Dopasuj grupę
taryfową
do swoich potrzeb

Wybierz
fotowoltaikę
i produkuj
własny prąd

Poznaj skuteczne
sposoby na
obniżenie
rachunku za prąd

Załączniki

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - cena maksymalna dla firm

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - instrukcja wypełnienia

Wykaz odbiorców uprawnionych

[1]  Ustawa z dnia 27 października 2022 r.  o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku. 
[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.